Menentukan Keputusan Penting Menggunakan Tasbih Wali

Istikharah artinya minta pilihan. Jika ada orang akan melaksa
nakan sesuatu pekerjaan tetapi dalam hatinya terdapat keragu-ragu
an, maka lakukanlah istikharah. lstikharah itu bermacam-macam,
tetapi yang akan d iterangkan d isini adalah istikharah dengan meng
gunakan biji tasbih